Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov popisujú pravidlá spracovania informácií o vás vrátane osobných údajov a súborov cookie.


1. Všeobecné informácie

 1. Tieto zásady sa vzťahujú na webovú stránku prevádzkovanú na adrese URL: https://it-remarketing.sk

 2. Prevádzkovateľom webovej stránky a správcom osobných údajov je: IT REMARKETING Łukasz Konecki Koźla 3/11, 00-234 Varšava

 3. E-mailová kontaktná adresa prevádzkovateľa: info@it-remarketing.sk

 4. Prevádzkovateľ je Správcom Vašich osobných údajov v súvislosti s údajmi poskytnutými dobrovoľne na Webovej stránke.

 5. Web používa osobné údaje na nasledujúce účely:

  • Vedenie newslettera

  • Spustenie systému komentárov

  • Vedenie online chatových konverzácií

  • Vybavovanie dopytov cez formulár

  • Príprava, balenie, expedícia tovaru

  • Realizácia objednaných služieb

  • Prezentácia ponuky alebo informácií

 6. Webová stránka získava informácie o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

  1. Prostredníctvom údajov zadávaných dobrovoľne do formulárov, ktoré sa zadávajú do systémov Prevádzkovateľa.

  2. Uložením cookies v koncových zariadeniach

2.Vybrané spôsoby ochrany údajov používané Prevádzkovateľom

 1. Miesta prihlasovania a zadávania osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (SSL certifikát). V dôsledku toho sú osobné údaje a prihlasovacie údaje zadané na webovej stránke šifrované na počítači používateľa a je možné ich prečítať iba na cieľovom serveri.

 2. Operátor pravidelne mení svoje administrátorské heslá.

 3. Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého programového vybavenia, ktoré Prevádzkovateľ používa na spracúvanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelné aktualizácie programových komponentov.

3. hosting

 1. Webová stránka je hosťovaná (technicky udržiavaná) na serveri prevádzkovateľa: ovhcloud.com

4. Vaše práva a dodatočné informácie o tom, ako sa údaje používajú

 1. V niektorých situáciách má Správca právo preniesť Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na splnenie povinností, ktoré Správcovi vyplývajú. Týka sa to nasledujúcich skupín príjemcov:

  • kuriéri

  • platobných operátorov

  • prevádzkovatelia online chatových riešení

 2. Vaše osobné údaje spracúva Správca najviac po dobu nevyhnutnú na výkon súvisiacich činností uvedených v osobitných predpisoch (napr. o účtovníctve). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje nebudú spracovávané dlhšie ako 3 roky.

 3. Máte právo požadovať od Správcu:

  • prístup k vašim osobným údajom,

  • opraviť ich,

  • vymazanie,

  • obmedzenia spracovania,

  • a prenosnosť údajov.

 4. Máte právo namietať proti spracúvaniu uvedenému v bode 3.3 c) spracúvaniu osobných údajov za účelom plnenia oprávnených záujmov Správcu, vrátane profilovania, pričom právo namietať nemožno uplatniť, ak sú platné právne predpisy. oprávnené dôvody na spracúvanie vašich záujmov, práv a slobôd, najmä zisťovanie, prešetrovanie alebo obhajovanie nárokov.

 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na prevádzku Webovej stránky.

 6. Vo vzťahu k Vám môžu byť vykonávané úkony spočívajúce v automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania za účelom poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a za účelom vykonávania priameho marketingu zo strany Správcu.

 7. Osobné údaje nie sú prenášané z tretích krajín v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neposielame mimo Európskej únie.

5. Informácie vo formulároch

 1. Webová stránka zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne, vrátane osobných údajov, ak sú poskytnuté.

 2. Webová stránka môže ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).

 3. Webová stránka môže v niektorých prípadoch ukladať informácie uľahčujúce prepojenie údajov vo formulári s e-mailovou adresou užívateľa vypĺňajúceho formulár. V tomto prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí vo vnútri adresy URL stránky obsahujúcej formulár.

 4. Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napr. na spracovanie požiadavky na službu alebo obchodného kontaktu, registrácie služby a pod. Vždy, keď kontext a popis formulára jasne informuje o tom, na čo sa používa pre.

6. Denníky správcu

 1. Informácie o správaní používateľov na webovej stránke môžu podliehať protokolovaniu. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky.

7. Relevantné marketingové techniky

 1. Prevádzkovateľ využíva štatistickú analýzu návštevnosti webu prostredníctvom Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje prevádzkovateľovi tejto služby osobné údaje, ale iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa. Pokiaľ ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, používateľ si môže prezerať a upravovať informácie odvodené zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Prevádzkovateľ využíva remarketingové techniky, ktoré umožňujú priraďovanie reklamných správ k správaniu užívateľa na stránke, čo môže vyvolávať ilúziu, že osobné údaje užívateľa slúžia na jeho sledovanie, avšak v praxi nedochádza k prenosu osobných údajov od Prevádzkovateľa k prevádzkovateľom inzercie. Technologickou podmienkou takýchto činností je povolené cookies.

8. Informácie o súboroch cookie

 1. Web používa cookies.

 2. Cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky a sú určené na používanie stránok Webovej stránky. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

 3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Webovej stránky a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Webovej stránky.

 4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

  1. udržiavanie relácie používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webu;

  2. dosiahnutie cieľov uvedených vyššie v časti „Dôležité marketingové techniky“;

 5. Webová stránka používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Používateľom.

 6. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia webovej stránky môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Je tiež možné automaticky blokovať súbory cookie. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v pomocníkovi alebo dokumentácii webového prehliadača.

 7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.

 8. Cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky môžu využívať aj subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom Webovej stránky, najmä tieto spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter ( Twitter Inc. so sídlom v USA).

9. Správa cookies – ako v praxi vyjadriť a odvolať súhlas?

 1. Ak si užívateľ neželá prijímať cookies, môže zmeniť nastavenia prehliadača. Vyhradzujeme si, že zakázanie cookies nevyhnutných pre procesy autentifikácie, bezpečnosť, udržiavanie užívateľských preferencií môže sťažiť a v extrémnych prípadoch môže znemožniť používanie webových stránok.

 2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehliadač, ktorý používate, zo zoznamu nižšie a postupujte podľa pokynov:

   

  Mobilné zariadenia: