štatút

Pravidla internetového obchodu

§ 1 Ustanovení pro podávání žádostí

  1. Internetový obchod IT REMARKETING dostupný na it-remarketing.sk prevádzkuje pán Łukasz Konecki podnikajúci pod názvom IT-REMARKETING Łukasz Konecki, zapísaný v Centrálnom registri a informáciách o ekonomickej činnosti (CEIDG) vedenom ministrom zodpovedným za ekonomiku , NIP PL5252259214 Tato Pravidla jsou určena Spotřebitelům i Podnikatelům využívajícím Obchod a definují pravidla používání Internetového obchodu, jakož i pravidla a postup pro uzavírání Smluv o prodeji se Zákazníkem na dálku prostřednictvím Obchodu.

§ 2 Definícia

1. Spotrebiteľ – fyzická osoba uzatvárajúca s Predávajúcim v rámci Obchodu zmluvu, ktorej predmet priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

2. Predávajúci – fyzická osoba podnikajúca pod menom IT-REMARKETING Łukasz Konecki, zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o ekonomickej činnosti (CEIDG) vedenom ministrom príslušným pre hospodárstvo, NIP PL5252259214, REGON 015500722

3. Zákazník – každý subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom Obchodu.

4. Podnikateľ – fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitný zákon priznáva právnu spôsobilosť, vykonávajúcu vo vlastnom mene ekonomickú činnosť využívajúcu Obchod.

5. Predajňa – internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese https://it-remarketing.sk

6. Zmluva na diaľku – zmluva uzavretá so Zákazníkom v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (v rámci Obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku nahor vrátane uzavretia zmluvy.

7. Rád – tento Obchodný poriadok.

8. Objednávka – Vyhlásenie vôle Zákazníka podané prostredníctvom Objednávkového formulára smerujúce priamo k uzavretiu Zmluvy o predaji Produktov alebo Produktov s Predávajúcim.

9. Účet – účet zákazníka v Obchode, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o ním zadaných objednávkach v obchode.

10. Registračný formulár – formulár dostupný v Obchode, umožňujúci vytvorenie Účtu.

11. Objednávkový formulár – interaktívny formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje zadať Objednávku, najmä pridaním Produktov do košíka a definovaním podmienok kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby.

12. Košík – prvok softvéru Obchodu, v ktorom sú viditeľné Produkty vybrané na nákup a ďalej je možné zisťovať a upravovať údaje objednávky, najmä množstvo produktov.

13. Produkt – hnuteľná vec / služba dostupná v Obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

14. Kúpna zmluva – Zmluva o predaji Produktu uzavretá alebo uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu. Kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie – podľa vlastností Produktu – zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o konkrétnom diele.

§ 3 Kontaktujte Obchod

1. Adresa predávajúceho: ul. Warszawska 2, 96-500 Sochaczew, Poľsko

2. Adresa elektronickej pošty predávajúceho: info@it-remarketing.sk

3. Telefónne číslo predávajúceho: +420739844834, +48506043949

4. Zákazník môže komunikovať s predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.

5. Zákazník môže telefonicky komunikovať s predávajúcim v čase: 10:00-18:00

§ 4 Technické požadavky

Ak chcete používať Obchod, vrátane prezerania sortimentu Obchodu a zadávania objednávok Produktov, musíte:

a. koncové zariadenie s prístupom k internetu

b. aktívny e-mailový účet (e-mail),

c. povolené súbory cookie,

§ 5 Všeobecné informácie

  1. Predávajúci v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nenesie zodpovednosť za akékoľvek narušenia, vrátane prerušenia fungovania Obchodu, spôsobené vyššou mocou, nezákonným konaním tretích strán alebo nekompatibilitou Internetového obchodu s technickými podmienkami Zákazníka. infraštruktúra.

2. Prezeranie sortimentu Obchodu nevyžaduje vytvorenie Účtu. Objednávanie Produktov v sortimente Obchodu Zákazníkom je možné buď po vytvorení Účtu v súlade s ustanovením § 6 Pravidiel, alebo poskytnutím nevyhnutných osobných a adresných údajov umožňujúcich vybavenie Objednávky bez vytvorenia Účtu.

3. 3. Ceny uvedené v Obchode sú vyjadrené v EURO a sú cenami brutto (vrátane DPH).

4. Konečná (konečná) čiastka, ktorú má Zákazník zaplatiť, sa skladá z ceny za Produkt a nákladov na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby), o ktorých je Zákazník informovaný na webových stránkach Obchodu pri umiestnení Objednávku, vrátane okamihu prejavu vôle byť viazaný Kúpnou zmluvou.

5. V prípade Zmluvy o predplatnom alebo poskytovaní služieb na dobu neurčitú je konečnou (konečnou) cenou celková cena vrátane všetkých platieb za zúčtovacie obdobie.

6. Pokiaľ povaha predmetu zmluvy neumožňuje, súdiac primerane, vopred vypočítať konečnú (konečnú) cenu, informácie o spôsobe výpočtu ceny, ako aj poplatkoch za dopravu, doručenie, poštové služby a ďalšie náklady budú uvedené v Obchode v popise Produktu.

§ 6 Vytvorenie účtu v obchode

1. Ak chcete vytvoriť účet v obchode, musíte vyplniť registračný formulár. Je nutné uviesť tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2. Vytvorenie účtu v Obchode je zadarmo.

3. Prihlásenie k Účtu sa vykonáva zadaním prihlasovacieho mena a hesla nastaveného v Registračnom formulári.

4. Zákazník môže kedykoľvek bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek poplatkov zmazať Účet zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu, najmä prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adresy uvedené v § 3.

§ 7 Pravidlá pre zadanie objednávky

Ak chcete zadať objednávku:

1. prihláste sa do obchodu (voliteľné);

2. vyberte Produkt, ktorý je predmetom Objednávky, a potom kliknite na tlačidlo „Pridať do košíka“ (alebo ekvivalent);

3. prihlásiť sa alebo využiť možnosť zadať Objednávku bez registrácie;

4. pokiaľ bola zvolená možnosť objednávky bez registrácie – vyplňte Objednávkový formulár zadaním údajov o príjemcovi objednávky a adresy, na ktorú má byť Produkt doručený, vyberte typ zásielky (spôsob doručenia produkt), zadajte fakturačné údaje, pokiaľ sa líšia od údajov príjemcu,

5. Kliknite na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ / kliknite na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz zaslaný v e-maile

6. vyberte si jednu z dostupných platobných metód av závislosti od spôsobu platby uhraďte objednávku v stanovenej lehote, s výhradou § 8 bod 3.

§ 8 Ponúkané spôsoby doručenia a platby

1. Zákazník môže využiť nasledujúce spôsoby doručenia alebo vyzdvihnutia objednaného Produktu: a. Kuriér, Osobný odber na odbernom mieste, BalikBOX

2. Zákazník môže použiť nasledujúce spôsoby platby:

a. Na dobierku

b. Platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho

c. Elektronické platby

d. Platba kreditnou kartou.

Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a prijateľných spôsoboch platby nájdete na webových stránkach Obchodu.

§ 9 Uzavretie kúpnej zmluvy

1. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde po tom, čo zákazník vykoná objednávku pomocou objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s § 7 Pravidiel.

2. Po zadaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň Objednávku akceptuje k realizácii. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu prebieha zaslaním zodpovedajúceho e-mailu Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí. na realizáciu a potvrdenie uzavretia kúpnej zmluvy. Po obdržaní vyššie uvedeného e-mailu zákazníkom je medzi zákazníkom a predávajúcim uzavretá kúpna zmluva.

3. Pokiaľ Zákazník zvolí:

a. platba bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platbou kreditnou kartou, je Zákazník povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy – inak bude objednávka stornovaná.

b. platba na dobierku pri dodaní, je Zákazník povinný vykonať platbu pri dodaní. V prípade objednania Produktov s rôznymi dodacími lehotami je termínom dodania najdlhší daný termín. B V prípade objednania Produktov s rôznymi dodacími lehotami má Zákazník možnosť po dokončení celej objednávky požiadať o dodanie Produktov po častiach alebo dodanie všetkých Produktov.

4. Začiatok lehoty na dodanie Produktu Zákazníkovi sa počíta takto: a. Pokiaľ Zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platobnou kartou alebo platobnou kartou – odo dňa pripísania čiastky na bankový účet Predávajúceho.

5. Ak si zvolí zákazník spôsob platby na dobierku – odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy

6. V prípade objednania Produktov s rôznymi termínmi pripravenosti na odber je dátumom pripravenosti na odber najdlhší daný termín.

§ 10 Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

2. Beh lehoty uvedenej v odseku 1 písm. 1 začína dodaním Produktu Spotrebiteľovi alebo ním určenej osobe inej ako dopravca.

3. V prípade zmluvy, ktorá zahŕňa mnoho produktov, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo po častiach, dátum uvedený v odseku 1 beží od dodania poslednej položky, šarže alebo dielu.

4. V prípade Zmluvy, ktorá spočíva v pravidelnom doručovaní Produktov po stanovenú dobu (predplatné), je dátum uvedený v ods. 1 beží od prevzatia prvej veci.

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy predložením vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy stačí, aby Spotrebiteľ zaslal svoje vyjadrenie pred uplynutím tejto lehoty.

6. Vyúčtovanie je možné zaslať klasickou poštou, faxom alebo elektronicky zaslaním vyjadrenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo odoslaním vyjadrenia na webovej stránke predávajúceho – kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v § 3. Vyjadrenie môže byť tiež predložený na formulári, ktorého vzor tvorí príloha č. týchto Pravidiel a príloha zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, nie je to však povinné.

7. Ak spotrebiteľ zašle vyhlásenie e-mailom, predávajúci bezodkladne zašle spotrebiteľovi na e-mailovú adresu uvedenú spotrebiteľom potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od Zmluvy:

a. V prípade odstúpenia od Zmluvy na diaľku sa Zmluva považuje za neuzavretú.

b. V prípade odstúpenia od Zmluvy Predávajúci bezodkladne vráti Spotrebiteľovi, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy, všetky ním uhradené platby vrátane nákladov. na dodanie tovaru, okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku voľby Spotrebiteľa iného spôsobu dodania, než je najlacnejší obvyklý spôsob dodania ponúkaný predávajúcim.

c. Úhradu vykoná Predávajúci rovnakými platobnými metódami, ktoré boli použité Spotrebiteľom v pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným riešením, ktoré pre neho nebude znamenať žiadne náklady.

d. Predávajúci môže zadržať vrátenie peňazí, kým produkt nedostane späť alebo kým mu nebude predložený dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.

e. Spotrebiteľ by mal vrátiť Produkt na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto Pravidlách bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy Predávajúceho informoval o odstúpení od Zmluvy. Lehota bude dodržaná, pokiaľ Spotrebiteľ zašle Produkt späť do 14 dní.

f. Spotrebiteľ je zodpovedný iba za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho používania iným spôsobom, než bolo nutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Produktu.

9. Pokiaľ z dôvodu povahy Produktu nie je možné vrátiť bežnou poštou, informácie o tom, ako aj náklady na vrátenie Produktu, budú uvedené v popise Produktu v Obchode.

§ 11 Reklamácia a záruka

1. Na použité produkty sa vzťahuje kúpna zmluva. Stav každého Produktu je podrobne popísaný na webových stránkach Obchodu.

2. Reklamace je třeba uplatňovat písemně nebo elektronicky na adresy prodávajícího uvedené v těchto Pravidlech nebo pomocí elektronického formuláře stížnosti poskytnutého Prodejcem na jedné z podstránek Obchodu. Do stížnosti se doporučuje uvést mj. stručný popis závady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje o zákazníkovi podávajícím reklamaci a požadavek zákazníka v souvislosti s vadou zboží.

3. Zboží zaslané v rámci reklamačního řízení zašlete na následující adresu:

CzechLogistic – IT REMARKETING

ul. Budovateľská 1234

03853 Turany

§ 12 Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a nápravy

1. Podrobné informácie o možnosti spotrebiteľa využiť mimosúdne prostriedky vybavovania sťažností a zjednanie nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii na úradoch a na webových stránkach okresných (všeobecných) ombudsmanov spotrebiteľov, spoločenských organizácií, ktorých zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, vojvodské inšpektoráty obchodnej inšpekcie a na nasledujúcich internetových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Spotrebiteľ má nasledujúce vzorové možnosti využitia mimosúdnych postupov pri reklamácii a zjednaní nápravy.:

a. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd uvedený v čl. 37 zákona zo dňa 15.12.2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, pol. 148, v platnom znení) so žiadosťou o riešenie sporu zo zmluvy uzavretej s predávajúcim.

b. Spotrebiteľ je oprávnený požiadať krajského inšpektora obchodnej inšpekcie podľa čl. 36 zákona z 15.12.2000 o obchodnej inšpekcii (zbierka zákonov z roku 2014, bod 148, v znení neskorších predpisov) so žiadosťou o začatie mediačného konania vo veci zmierovacieho riešenia sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

c. Spotrebiteľ môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi ním a predávajúcim, a to aj s využitím bezplatnej pomoci ombudsmana spotrebiteľov alebo sociálnej organizácie, medzi ktorej zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa (vrátane Federácie spotrebiteľov, Združenia poľských Spotrebitelia).

§ 13 Osobné údaje v Internetovom obchode

1. Správcom osobných údajov Zákazníkov zhromaždených prostredníctvom Internetového obchodu je Predávajúci.

2. Osobné údaje zákazníkov zhromaždené správcom prostredníctvom Internetového obchodu sú zhromažďované za účelom realizácie kúpnej zmluvy, a pokiaľ zákazník súhlasí, aj na marketingové účely.

3. Príjemcovia osobných údajov Zákazníkov Internetového obchodu môžu byť:

a. V prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod so spôsobom doručenia poštou alebo kuriérom, poskytuje Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému prepravcovi alebo sprostredkovateľovi vykonávajúcemu prepravu na žiadosť Správcu.

b. V prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod spôsobom elektronických platieb alebo platobnou kartou, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode.

3. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu.

4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených v Pravidlách potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy má za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy.

§ 14 Záverečné ustanovenia

1. Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v poľštine.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Poriadok z dôležitých dôvodov, tj: zmeny právnych predpisov, zmeny spôsobu platby a dodania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvnia implementáciu ustanovení tohto Poriadku. O každej zmene bude Predávajúci Zákazníka informovať minimálne 7 dní vopred.

3. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa použijú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb; zákon o právach spotrebiteľa, zákon o ochrane osobných údajov.

4. Zákazník má právo využiť mimosúdne prostriedky na vybavovanie reklamácií a zjednanie nápravy. Na tento účel môže podať sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy EÚ ODR dostupnej na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/